Ważne Informacje

Polityka Prywatności

Od 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.
Fundacja BPD na rzecz osób Borderline i osób wrażliwych przetwarza Państwa dane w zależności od zakresu współpracy i udzielonych zgód, m. in. aby skontaktować się z Państwem w celu odpowiedzi na zadane pytania, by strona działała prawidłowo (komentarze, wtyczki pozwalające się dzielić artykułami, analityka strony, newsletter). Prezesem Fundacji jest Anita Kręgielewska a wiceprezesem Vivian Fiszer. Tą stroną a zarazem Państwa danymi, które będą przetwarzane w zakresie korzystania z tej strony zarządza Vivian Fiszer, która jest właścicielem firmy Vivian Fiszer, Centrum DBT Emocje, ul. Kaczmarskiego 58a/104, 02-679 Warszawa, NIP 5212967519. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę. W przypadku, gdy postanowią Państwo jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji naszych usług danych i nie wyrażą Państwo zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli nawiązać z Państwem współpracy.

 

Ta strona zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych na stronie https://fundacjabpd.pl. 
Z poniższego tekstu dowiedzą się Państwo dla jakich celów i jak długo Fundacja BPD przetwarza lub będzie przetwarzała Państwa dane osobowe. Dowiedzą się Państwo, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, a także z jakich praw mogą skorzystać w związku z przetwarzaniem tych danych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).
Administrator, Inspektor Ochrony Danych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja BPD na rzecz osób Borderline i osób wrażliwych z siedzibą w Warszawie, adres: al. 3 Al. Trzeciego Maja 2, 00-391 Warszawa, 02-679 Warszawa
telefon: (+48) 507507333, e-mail: cześć@fundacjabpd.pl
2. Fundacja BPD na rzecz osób Borderline i osób wrażliwych – jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.
3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Centrum DBT sprawuje Vivian Fiszer: adres: ul. Jacka Kaczmarskiego 58A, 02-679 Warszawa, e-mail: cześć@fundacjabpd.pl

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

4. Fundacja BPD gwarantuje, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych i uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli Fundacja BPD będzie chciała przetwarzać Państwa dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej – zostaną Państwo wtedy odrębnie poinformowani o tym nowym celu. Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez Fundacja BPD pod kątem zgodności z przepisami. Przedstawiona poniżej tabela za każdym razem wskazuje cel przetwarzania danych
i jego właściwą podstawę prawną. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

 

 

Zawarcie, należyte wykonanie, lub inne czynności niezbędne do realizacji procesu szkolenia. Chodzi tu o wszelkie czynności związane z zapisem na szkolenie, rozpatrywania reklamacji, zapytanie o jakość szkolenia, wysłanie certyfikatów i dokumentów, wykonania innych czynności prawnych związanych ze szkoleniem, a także czynności w celu realizacji za pośrednictwem umów z innymi podmiotami, np. wystawianie i nadzór nad fakturami przez księgową. Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f)

Rozporządzenie MZ z 21 lipca 2010 ( Dz. U.10.131.888)

szkolenia a) Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat.
Marketing produktów i usług Fundacji BPD lub bloga emocje.pro Chodzi tu o (tylko w przypadku uzyskania stosownej zgody), marketing Fundacji BPD, np. przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych za pomocą komunikacji elektronicznej lub telefonicznej, a także informowanie o wpisach na blogu i wydarzeniach związanych z naszą działalnością. Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f) Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Realizacja komunikacji lub dostarczania usług (strona internetowa, Facebook, messenger itp) Przetwarzamy Państwa dane także po to, aby umożliwić komunikację lub dostarczanie usług za pośrednictwem stron internetowych, portali społecznościowych, smsów, skype itd. Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. f) Przez okres prowadzonej komunikacji, nie później niż do złożenia skutecznego sprzeciwu.

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

5. Fundacja BPD przetwarza Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa (np. dane podane na formularzach online, newsletter, rejestracja na stronie, wysłany email).

Komu Państwa dane mogą być ujawniane?

7. Dostęp do Państwa danych osobowych – będą mieć wyłącznie osoby pracujące w Fundacji BPD i upoważnieni przez Fundację BPD pracownicy (np. asystentka) oraz nasi partnerzy (np. księgowa) i wyłącznie 
w niezbędnym zakresie. To znaczy, że np księgowa zna Państwa dane wyłącznie jeśli potrzebują Państwo faktury i wyłącznie te dane, które są potrzebne do jej wystawienia. Pracownicy Fundacji BPD Emocje są zobowiązani do zachowania tajemnicy umowami pisemnymi.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a)  organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. (Możemy informacje na Państwa temat przekazać organom regulacyjnym, prawnym, organom ścigania i innym podmiotom w odpowiedzi na wezwanie sądowe).
b)  podmioty, którym Fundacja BPD powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, aplikacje online przetwarzające dane (np. Typeform, google analytics), serwis hostingowy (zenbox). Wszyscy nasi partnerzy wybrani zostali biorąc pod uwagę zgodność ich usług z RODO, i przetwarzają dane w zakresie własnych obowiązków (np. kurier dostaje tylko Państwa dane adresowe wyłącznie jeśli się Państwo na to zgodzili, np. wygrali konkurs). Możecie Państwo zapoznać się z polityką prywatności konkretnych dostawców, np. typeform, który zbiera Państwa dane w formularzach, choć ma część serwerów poza unią europejską dba o bezpieczeństwo danych np. szyfruje i anonimizuje te dane.
c)  podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne nie są szyfrowane).
d)  podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne, sąd, ubezpieczyciel prawny (możemy na przykład, w stosownych przypadkach, wymieniać z innymi podmiotami informacje o Państwa danych jeśli zaskarżą nas Państwo w sądzie)
e) podmioty, wobec których wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych,

Jak chronimy Państwa dane

8. Państwa dane są chronione przed kradzieżą, zmianą, nieuprawnionym dostępem itp. za pomocą rozwiązań technologicznych i administracyjnych. Nieustannie uaktualniamy nasze zabezpieczenia, tak aby były zgodne z najnowszymi technologiami i standardami. Fundacja BPD chroni Państwa dane za pomocą funkcji SSL (Secure Sockets Layer), która szyfruje wszystkie informacje wysyłane między stroną a użytkownikiem.

Realizacja praw

9. Szczegółowa Informacja o Państwa prawach:
a)  przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
b)  jeśli uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane przez Fundację BPD są niezgodne z rzeczywistością, mają Państwo prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
c)  mają Państwo prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
d)  mają Państwo prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
e)  mają Państwo również prawo do otrzymania od Fundacji BPD Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych 
do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie Państwa zgody lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami,
f)  w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę możecie Państwo wycofać przez telefon, oraz mailem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

10. W przypadku procesu szkolenia podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.
11. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Fundację BPD Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Fundacją BPD a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
13. Fundacja BPD korzysta na swoich stronach z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają analizować ruch w na stronach Internetowych. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych). Fundacja BPD korzystając z powyższych usług gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających strony oraz sposób ich zachowania na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
14. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15. Fundacja BPD może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Fundacja BPDe namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko stron prowadzonych przez Fundacja BPD fundacjabpd.pl i przekierowanie z fundacjawrazliwi.pl

16. Zmiana polityki prywatności Fundacja BPD

Fundacja BPD zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Fundacja BPD lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie Fundacja BPD powiadomi drogą elektroniczną (o ile będzie posiadać Państwa e-mail).

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem

https://fundacjabpd.pl/polityka-prywatnosci

CIASTECZKA (pliki cookies):
1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu emocje.pro jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
• dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
• możliwości logowania do serwisu;
• utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

 

 

Serwis fundacjabpd.pl/ wykorzystuje pliki cookies:

  • PHPSESSID – sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu.
  • cookieAgree – plik cookie, który zapisuje ustawienia dotyczące wyświetlania komunikatu informującego o tym, że serwis wykorzystuje pliki typu cookies.
  • _utma – plik cookie zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik ten zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego użytkownika i nowego użytkownika.
  • _utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny,
  • _utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejącychj odwiedzin,
  • _utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek. Plik jest uaktualniany po obejrzeniu każdej strony i jego żywotność wynosi 6 miesięcy.

Zmiany dotyczące plików cookies wprowadza się w ustawieniach przeglądarki internetowej:

  • fundacjabpd.pl nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.