Statut fundacji
„Fundacja BPD na rzecz Borderline i Osób Wrażliwych”

I. Postanowienia ogólne

§1
Fundacja pod nazwą FUNDACJA BPD NA RZECZ BORDERLINE I OSÓB WRAŻLIWYCH, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez:
Vivian Fiszer,
Anitę Annę Kręgielewską,
Iwonę Elżbietę Loranc,
Magdalenę Bigaj

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Olgę Smardzewską -Dejak w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Pieknej 66A w dniu 13 grudnia 2018 r. (Rep. Nr A 1684/2018).

§ 2
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. Nr , poz. 1491) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 3
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

§ 5
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 6
Fundacji ustanowiona zostaje na czas nieoznaczony.

§ 7
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8
1. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem.
2. Fundacja do celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.
3. Fundacja może posługiwać się odpowiadającym nazwie znakiem graficznym.
4. Fundacja może używać skróconej nazwy „Fundacja Wrażliwi” lub „Wrażliwi”, oraz jej tłumaczenia.

§ 9
Do wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do spółek i innych fundacji.

§ 10
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw edukacji.

II. Cele i zadania Fundacji

§11
Celem Fundacji jest:
szerzenie wiedzy na temat metod pomocnych borderline, zaburzeń osobowości, osób wrażliwych, z problemami emocjonalnymi, lub promujących zdrowy tryb życia;
prowadzenie i wspieranie badań na tematy powiązane z borderline, zaburzeniami osobowości, osobami wrażliwymi, z problemami emocjonalnymi, lub prowadzeniem zdrowego trybu życia;
wspieranie innych podmiotów w organizowaniu i przeprowadzaniu wsparcia dla osób z borderline, zaburzeniami osobowości, osób wrażliwych, z problemami emocjonalnymi, lub promocją zdrowego trybu życia;
destygmatyzacja i wspieranie borderline, zaburzeń osobowości, osób wrażliwych, z problemami emocjonalnymi i ich bliskich oraz promowanie zdrowego trybu życia;
destygmatyzacja i wspieranie osób bliskich borderline, osobom z zaburzeniami osobowości, osobom wrażliwym, osobom problemami emocjonalnymi;
wspieranie terapii i pomocy społecznej dla osób z borderline, zaburzeniami osobowości, osób wrażliwych, z problemami emocjonalnymi;
wspieranie rozwoju i pilnowanie jakości metod terapeutycznych dla osób z borderline i innymi zaburzeniami osobowości oraz dla osób wrażliwych, z problemami emocjonalnymi lub promujących zdrowy tryb życia.

§ 12
Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w § 11, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach oraz innych podmiotach i organizacjach.

§ 13
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i reklamowej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych, związanych z tematyką borderline, innymi zaburzeniami osobowości, wrażliwością, problemami emocjonalnym oraz terapii takich zaburzeń lub promujących zdrowy tryb życia;
produkcję i sprzedaż wszelkich materiałów, w tym materiałów audio oraz audiowizualnych, promocyjnych oraz edukacyjnych powiązanych z tematyką borderline, innymi zaburzeniami osobowości, wrażliwością, problemami emocjonalnymi oraz terapii takich zaburzeń lub promujących zdrowy tryb życia;
organizowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, szkoleń, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy na temat borderline, innych zaburzeń osobowości, wrażliwości, problemów emocjonalnych oraz terapii takich zaburzeń lub promujących zdrowy tryb życia;
konsultacje, diagnostykę, leczenie, psychoterapię i poradnictwo, jak również udzielanie wsparcia i interwencje kryzysowe na rzecz osób zmagających się z borderline, innymi zaburzeniami osobowości, wrażliwością lub problemami emocjonalnymi;
wspieranie, finansowanie, organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych udzielających wsparcia osobom z borderline, innymi zaburzeniami osobowości, wrażliwością lub problemami emocjonalnymi.

§ 14
1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi i zagranicznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
4. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie innych fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celem Fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji

§15
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, w jaki wyposażyli Fundację Fundatorzy w kwocie 2.000,00 (dwa tysiące) złotych oraz środki finansowe i inne aktywa nabyte przez Fundację w okresie jej działalności.
2. W ramach Funduszu Założycielskiego Fundatorzy przeznaczyli na działalność gospodarczą Fundacji prowadzoną dla pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji kwotę 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.

§ 16
1. Dochody uzyskiwane przez Fundacje przeznaczone będą na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
b) darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
c) dochodów z aktywów oraz praw majątkowych Fundacji, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
d) dochodów z dotacji i subwencji oraz grantów, zbiórek i imprez publicznych,
e) odsetek i depozytów z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
f) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach. Majątek Fundacji może być również lokowany na rachunkach innych instytucji oraz w papierach wartościowych.

4. Fundacja może zaciągać pożyczki i kredyty na cele Fundacji oraz realizować przychody w celu spłaty pożyczek i kredytów.

§17
1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i darczyńców.

2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uprawnionym do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest Zarząd.

§18
Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienie, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§19
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
b) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
c) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
d) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
e) Wydawanie wykazów oraz list (PKD 58.12.Z);
f) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
g) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PK 58.14.Z);
h) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
i) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
j) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
k) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
l) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
m) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
n) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
o) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
p) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
s) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
t) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
u) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
w) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
x) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
y) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B);
z) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
aa) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E).

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację bądź w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, których tryb tworzenia, likwidacji, zasady funkcjonowania oraz zakres działalności określa Zarząd Fundacji.
3. W zakresie działalności gospodarczej Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

IV. Organy Fundacji

§20
Organami Fundacji są:
a) Zarząd.

§21
1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i zarządza jej majątkiem.
2. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do czterech osób powoływanych na czas nieoznaczony.
3. Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatorów w drodze uchwały za której podjęciem głosowało co najmniej trzech Fundatorów. Poszczególnych Członków Zarządu lub Zarząd w całości mogą odwołać Fundatorzy w drodze uchwały za której podjęciem głosowało co najmniej trzech Fundatorów.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes wybierany spośród członków Zarządu przez Fundatorów w drodze uchwały za której podjęciem głosowało co najmniej trzech Fundatorów.
5. Zarząd może wybrać ze swojego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
6. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa w przypadku:
a) śmierci Członka Zarządu,
b) pisemnej rezygnacji Członka Zarządu skierowanej do Zarządu,
c) odwołania z pełnionej funkcji,
d) skazania Członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Prezes Zarządu może zrezygnować z pełnionej przez siebie funkcji w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Fundacji. Prezes Zarządu może być odwołany z pełnionej przez siebie funkcji przez Fundatorów w drodze uchwały za której podjęciem głosowało co najmniej trzech Fundatorów. Rezygnacja lub odwołanie Prezesa z pełnionej przez niego funkcji nie oznacza automatycznego odwołania go z funkcji członka Zarządu.
8. W skład pierwszego Zarządu wchodzą:
a) Vivian Fiszer,
b) Anita Anna Kręgielewska,
c) Iwona Elżbieta Loranc,
d) Magdalena Bigaj.
9. Do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu powołana zostaje Anita Anna Kręgielewska.
10. Decyzje co do wynagradzania Członków Zarządu oraz zasady ich wynagradzania podejmują Fundatorzy w drodze uchwały za której podjęciem głosowało co najmniej trzech Fundatorów.

§22
1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach Fundacji nie przekazanych do kompetencji innych organów, o ile takie zostały powołane,
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
i) powoływanie biur krajowych i zagranicznych oraz mianowanie ich kierowników, a także ich likwidacja,
j) występowanie do Fundatorów z wnioskiem o zmianę statutu Fundacji oraz jej likwidację i przeznaczenie majątku zlikwidowanej Fundacji,
k) przedstawianie Fundatorom opinii w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej Fundacji,
l) występowanie do Fundatorów z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną fundacją,
m) przedstawianie Fundatorom opinii w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją.

2. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Fundatorom w formie pisemnej roczne sprawozdanie z działalności Fundacji

§ 23
Do reprezentowania Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§24
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu przesyłając informację o terminie posiedzenia pozostałym Członkom Zarządu pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem spotkania.
3. O posiedzeniu muszą zostać powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są również na pisemny wniosek każdego Członka Zarządu lub każdego Fundatora. We wniosku należy podać proponowaną agendę posiedzenia. Posiedzenie takie powinno odbyć się w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty przekazania wniosku o jego zwołanie Prezesowi Zarządu. W sytuacji jeżeli Prezes nie prześle do Członków Zarządu informacji o posiedzeniu w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku o jego zwołanie, do zwołania posiedzenia uprawniony jest wnioskodawca.
5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Uchwały podejmowane są jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa Członków Zarządu, a wszyscy Członkowie zostali zaproszeni.
7. Głosowanie na posiedzeniach jest jawne.
8. Dopuszczalne jest podejmowanie przez Zarząd uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

V. Fundatorzy

§25
1. Oprócz innych spraw należących do kompetencji Fundatorów określonych w niniejszym Statucie, do wyłącznej kompetencji Fundatorów należy podejmowanie decyzji w sprawie:
a) zmiany celów Fundacji;
b) zmiany Statutu Fundacji;
c) połączenia z inną fundacją;
d) likwidacji Fundacji;
e) przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.
2. Fundatorzy podejmują decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, chyba że inne wymogi co sposobu podjęcia decyzji lub co do większości głosów wynikają z poszczególnych postanowień Statutu. Decyzje dotyczące spraw wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu dla swej ważności wymagają uchwały przy co najmniej trzech Fundatorach głosujących za jej podjęciem.
3. W przypadku, gdy Fundator będący osobą fizyczną nie może wykonywać praw przewidzianych niniejszym Statutem, prawa te przejdą na spadkobierców takiego Fundatora i przez nich będą wykonywane.

VI. Zmiana Statutu, połączenie z inną fundacją

§ 26
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonują Fundatorzy po konsultacji z Zarządem Fundacji. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

VII. Likwidacja Fundacji

§27
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku
3. W uchwale Fundatorów o likwidacji Fundacji ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz ustala szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach